aw

Rreth kurseve

Me shume rreth permbarjtjes se kurseve mund te lexoni ketu:

NIVEL FILLESTAR

 • WEBINAR 1-CELJET FILLESTARE
 • WEBINAR 2-CELJA E KLIENTEVE & FURNITOREVE
 • WEBINAR 3-CELJA E ARKAVE & BANKAVE
 • WEBINAR 4- BILANCI FILLESTAR
 • WEBINAR 5-BLERJET DHE CMIMET E BLERJEVE
 • WEBINAR 6-SHITJET DHE CMIMET E SHITJEVE
 • WEBINAR 7-LIKUJDIMET E BLERJEVE DHE SHITJEVE
 • WEBINAR 8-PAGESAT DHE ARKETIMET SIPAS MENYRES TJETER
 • WEBINAR 9-OFERTAT, KONVERTIMET NE FATURA SHITJE & KTHIMET E SHITJEVE
 • WEBINAR 10-FATURA SHITJE DHE KTHIMET

NIVEL MESATAR

 • WEBINAR 11-AKTIVET AFATGJATA
 • WEBINAR 12-VEPRIMET NE MONEDHA TE HUAJA
 • WEBINAR 13-LISTEPAGESA PER BNJ
 • WEBINAR 14-LISTEPAGESA ME FLETE KONTABEL
 • WEBINAR 15-RREGJISTRIMET E IMPORTEVE
 • WEBINAR 16-PRODHIMI I PRODUKTEVE 
 • WEBINAR 17-MBYLLJA E VITIT USHTRIMOR
 • WEBINAR 18-RIVLERESIMI I KURSIT TE KEMBIMIT


NIVEL I AVANCUAR

 • WEBINAR 19. QENDRAT E KOSTOS
 • WEBINAR 20.  SELFCARE
 • WEBINAR 21.  KODI NACE
 • WEBINAR 22.  PARAPAGIMET DHE RREGJISTRIMET 
 • WEBINAR 23.  TATIMI NE BURIM
 • WEBINAR 24.  IMPORTET NGA EXCEL NE PROGRAM
 • WEBINAR 25.  FITIMI KONTABEL DHE FISKAL