f5

Rreth kurseve

Me shume rreth permbajtjes se kurseve mund te lexoni ketu:                      

Rreth kurseve
Me shume rreth permbajtjes se kurseve mund te lexoni ketu:

NIVELI FILLESTAR (A1+A2)

 • Webinar 1. Shpjegimi i bilancit fillestar dhe celja e ndermarrjes
 • Webinar 2. Celja e artikujve dhe rregjistrimi i inventarit fillestar.
 • Webinar 3. Celja e  Furnitoreve dhe Klienteve.
 • Webinar 4. Celja e Bankave dhe Arkave
 • Webinar 5. Rregjistrimi i Bilancit Fillestar dhe dosja e raporteve
 • Webinar 6. Blerjet dhe Shitjet ne Financa 5 Enterprise
 • WEBINAR 7. Rregjistrimet e Arketimeve dhe Pagesave
 • WEBINAR 8. Rregjistrimet e XK dhe XJ NE BANKE
 • WEBINAR 9. Oferta,Konvertimi,Stornimet dhe Arketime/Pagesa
 • WEBINAR 10. Porosi/Proforma,Konvertimi, Stornime dhe Arketime/Pagesa
 • WEBINAR 11. Porosi per Furnizim,Blerjet, Stornimet dhe Pagesat

NIVEL MESATAR (B1+B2)

 • WEBINAR 12. Levizja e Parave midis Arkave dhe Bankave
 • WEBINAR 13. Veprimet Rregulluese te TVSH
 • WEBINAR 14. Veprimet ne Monedha te Huaja
 • WEBINAR 15. Shitjet nga Makina ne Levizje dhe Dyqane
 • WEBINAR 16. Blerjet nga Importi dhe Fleta Doganore
 • WEBINAR 17. Blerjet e tjera
 • WEBINAR 18- Prodhimi i produkteve
 • WEBINAR 19- Listepagesa mujore dhe pagesat perkatese
 • WEBINAR 20 -AAGJ dhe Amortizimet e Tyre

NIVEL I AVANCUAR (C1+C2)

 • WEBINAR 1- Konfigurimet e Pikave te shitjes POS-E FINANCA 5
 • WEBINAR 2-  Rregjistrimet e Komisioneve Bankare
 • WEBINAR 3- Rregjistrimet e Shpenzimeve per Pritje Percjellje
 • WEBINAR 4 - Rregjistrimet e Shpenzimeve te Gjobave
 • WEBINAR 5- Rregjistrimet e Shpenzimeve te Qerave
 • WEBINAR 6- SELFCARE & FISKALIZIMI
 • WEBINAR 7- PROBLEME TE FISKALIZIMIT
 • WEBINAR 8- KODI NACE
 • WEBINAR 9- Parapagimet e Tatim Fitimit
 • WEBINAR 10- Parapagimet dhe rregjistrimet perkatese
 • WEBINAR 11- Plotesimi i Formularit te Deklarimit per Tatim Fitimin
 • WEBINAR 12- Menaxhimi i Inventarit
 • WEBINAR 13 - LLogarite e Ortakeve
 • WEBINAR 14- Huate Bankare dhe Overdrafti
 • WEBINAR 15- Serite dhe datat e skadences
 • WEBINAR 16-  Ndermarrje Prodhimi (veprimi periodik)


F5

NIVEL FILLESTAR+NIVEL MESATAR


f5

NIVEL FILLESTAR+NIVEL MESATAR


                                 FINANCA 5 ENTERPRISE

FINANCA 5

                                           

                                NIVEL FILLESTAR + NIVEL MESATARWEBINAR KLASA 4

NIVEL FILLESTAR+NIVEL MESATAR


                     FINANCA 5.0 ENTERPRISE


Hotele


F5 ENTERPRISE

KURSI NE WEBINAR PER FINANCA 5 ENTERPRISE, NIVEL I AVANCUAR