Financa 5 Standard

Rreth kurseve

Me shume rreth permbajtjes se kurseve mund te lexoni ketu:

NIVEL FILLESTAR

 • Webinar 1-Hyrje dhe Bilanci Fillestar
 • Webinar 2-Celja e ndermarrjes
 • Webinar 3-Celja e artikujve 
 • Webinar 4- Inventari Fillestar
 • Webinar 5-Celja e Bankave dhe Arkave
 • Webinar 6-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
 • Webinar 7- Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
 • Webinar 8- Bilanci Kontabel dhe Raportet
 • Webinar 9-Blerjet ne LEK
 • Webinar 10-Shitjet ne Lek
 • WEBINAR 11- Rregjistrime nepermjet Bankes ne Lek
 • WEBINAR 12-Rregjistrime nepermjet Arkes ne Lek
 • WEBINAR 13-Blerjet dhe Pagesa ne monedha te huaja
 • WEBINAR 14-Shitjet dhe Arketimet ne monedha te huaja
 • WEBINAR 15-Oferta,Konvertimi,Stornimet dhe Arketime/Pagesa
 • WEBINAR 16-Porosi/Proforma,Konvertimi, Stornime dhe Arketime/Pagesa
 • WEBINAR 17-Porosi per Furnizim,Blerjet, Stornimet dhe Pagesat

NIVEL MESATAR

 • WEBINAR 18-Veprimet Sistemuese per TVSH
 • WEBINAR 19- Menaxhimi i Inventareve
 • WEBINAR 20-Shitjet nga Makina ne Levizje dhe Dyqane
 • WEBINAR 21-Levizja e Parave midis Arkave te Ndryshme dhe Bankave
 • WEBINAR 22-Veprimet ne Monedha te Huaja
 • WEBINAR 23-Blerjet nga Importi dhe Fleta Doganore
 • WEBINAR 24- Blerjet e tjera
 • WEBINAR 25- Prodhimi i produkteve
 • WEBINAR 26- Listepagesa mujore dhe pagesat perkatese
 • WEBINAR 27 -AAGJ dhe Amortizimet e Tyre

NIVEL I AVANCUAR

 • WEBINAR 28- Parapagimet e Tatimit ne Burim
 • WEBINAR 29- SELFCARE
 • WEBINAR 30-KODI NACE
 • WEBINAR 31- Rregjistrimet e gjobave, pritje percjellje etj
 • WEBINAR 32- Parapagimet dhe rregjistrimet perkatese
 • WEBINAR 33 - Bilanci final, Fitimi kontabel dhe fitimi fiskal