Rreth kurseve.Me shume rreth permbajtjes se kurseve ne Webinar per Elif- Kontabilitet mund te lexoni ketu:
Niveli Fillestar. (Moduli per Fiskalizimin,i zgjeruar)
 • Webinar 1. Shpjegimi i Bilancit Fillestar dhe Celja e Ndermarrjes
 • Webinar 2. Celja e Artikujve 
 • Webinar 3. Celja e  Furnitoreve dhe Klienteve.
 • Webinar 4. Celja e Bankave dhe Arkave
 • Webinar 5. Rregjistrim Inventar Fillestar
 • Webinar 6. Bilanci Fillestar
 • Webinar 7. Rregullime ne Bilancin Fillestar
 • Webinar 8. Shitjet, Efekti Kontabel dhe Raportet
 • Webinar 9. Anullimet e Faturave te Shitjes
 • Webinar 10. Parapagimet dhe Faturimet perkatese
 • Webinar 11. Celja e Gjendjes Ditore te Arkes
 • Webinar 12. Blerjet, Efekti Kontabel dhe Raportet
 • WEBINAR 13. Rregjistrimet e Arketimeve dhe Pagesave me Arke
 • WEBINAR 14. Rregjistrimet e Arketimeve dhe Pagesave me Banke
 • WEBINAR 15. Oferta, Konvertimi ne Fature Shitje, Fatura Korrigjuese dhe Arketime/Pagesa
 • WEBINAR 16. Porosi Klienti, Konvertimi, Stornime dhe Arketime/Pagesa
 • WEBINAR 17. Blerjet, Stornimet dhe Pagesat me Arke/Banke
  • WEBINAR 18. Levizja e Parave midis Arkave dhe Bankave

  Niveli Mesatar.

  • WEBINAR 19. Veprimet Rregulluese te TVSH
  • WEBINAR 20. Veprimet ne Monedha te Huaja
  • WEBINAR 21. Shitjet nga Makina ne Levizje dhe Dyqane
  • WEBINAR 22.Blerjet nga Importi dhe Fleta Doganore
  • WEBINAR 23. Blerjet e Tjera
  • WEBINAR 24. Prodhimi i Produkteve
  • WEBINAR 25.Listepagesa Mujore dhe Pagesat perkatese
  • WEBINAR 26.AAGJ dhe Amortizimet e Tyre

  Nivel i Avancuar

  WEBINAR 27. Kodi Nace Rev 2

  WEBINAR 28. SelfCare 

  WEBINAR 29. Parapagimet dhe Analizat Kontabel

  WEBINAR 30. Rregjistrimet e Gjobave, Pritje Percjellje dhe Komisionet Bankare

  WEBINAR 31.Tatimi ne Burim

  WEBINAR 32. Fitimi Kontabel dhe Fitimi Fiskal