V-PAKETA SPECIALE  • Webinar 1-Formula matematikore dhe statistikore

1-Si të bëni llogaritje (matematikore dhe statistikore bazë) duke:-aplikuar funksione si sum, average, min max (pra, shumatore ose total të rangut të të dhënave, mesataren aritmetike të rangut, vleren minimale dhe maksimale të rangut).
 -dhe krijuar formula të thjeshta si pjesëtim dhe mbledhje.
2-Si të përdorni referenca relative dhe absolute.
3-Si të formatoni dhe paraqisni të dhënat. (duke iu referuar këtu formatit të paraqitjes ose dukjes të përmbajtjes së qelizave si përqindje).
4-Si të dublikoni  ose kopjoni përmbatjen e një flete pune.


 • Webinar 2-Pivot Table

Ne kete webinar do te perdoret i plote Pivot Table. • Webinar 3–Formula te tjera

 • 1-count
 • 2-counta
 • 3-countblank
 • 4-countif
 • 5-sumif

 • Webinar 4–Subtotal

1-Tabela

2-Krijimi i subtotal


 • Webinar 5-Analizoni të dhëna përmes funksionit IF

1- Perdorimin e funksionit absolute value

2- Analize dhe paraqitje e te dhenave ne  grafike

3- Si edhe si te editoni, dhe permiresoni grafiket


 • Webinar6-VLOOKUP

1- Përdorimi i Funksionit Vlookup në Excel, 19 min video-leksion (shoqëruar me file në Excel)
2- Kontroll Gjendje Inventari dhe Vlookup, 59 min video-leksion(shoqëruar me file në Excel)
3- Konsolidim Raport Gjendje Inventari ,10 min demostrim (shoqëruar me file në Excel)
4- Vlookup, 4 min demostrim (shoqëruar me file në Excel)
5- Hartimi i raportit të kontrollit të librit të blerjeve, 7 min demostrim (nuk ka file shoqërues në Excel)